در رابطه با دسته‌بندی زیرساخت‌های گروه

گفت‌وگوهای مربوط به زیرساخت‌های گروه کاربران گنو/لینوکس تهران در این دسته‌بندی انجام می‌شود.