در رابطه با دسته‌بندی پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات خود را در این دسته‌بندی مطرح کنید.